Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank / IFC / MIGA / ICSID, “WBG”) trông cậy vào những người như anh/chị để đảm bảo rằng các dự án của chúng tôi được thực hiện một cách chính trực và mang lại lợi ích cho những người mà những dự án này được thiết kế để giúp đỡ. Nếu anh/chị có quan ngại cụ thể về gian lận hoặc tham nhũng có thể xảy ra liên quan đến dự án Ngân Hàng Thế Giới, nhân viên Ngân Hàng Thế Giới hoặc nhà cung cấp của Ngân Hàng Thế Giới, vui lòng điền vào biểu mẫu ngắn này. Xin cung cấp nhiều thông tin và chi tiết nhất có thể. Hồ sơ này sẽ giúp đơn vị Liêm chính của Ngân Hàng Thế Giới (INT) xem xét đúng khiếu nại của anh/chị. Cảm ơn vì sự cảnh giác từ phía anh/chị.

This content page uses the "Page" page template. It's a basic layout that uses a double-wide main content column and a smaller sidebar column. The sidebar is used to house secondary elements, such as child pages, ads, and polls. 

This layout works with mobile browsers; the right column will be stacked below the main column when the screen is resized to be very narrow.