Xin chào! Cảm ơn Ông/Bà đã cảnh giác. Chúng tôi dựa vào những người như Ông/Bà để đảm bảo rằng các dự án của Nhóm Ngân hàng Thế giới được thực hiện một cách liêm chính và mang lại lợi ích cho những người mà các dự án này nhằm mục đích giúp đỡ. Nếu Ông/Bà có một mối lo ngại cụ thể, vui lòng điền vào biểu mẫu ngắn này, điều này rất quan trọng đối với các nhà điều tra trong Phó Chủ tịch Liêm Chính (INT) của Ngân hàng Thế giới để đánh giá chính xác khiếu nại của Ông/Bà.

This is a sample page. You can put pages like these anywhere.

Use content publishing to author new content.

This page uses the "Table of Contents" page template. It's a basic webpage that has a double-wide column and a small right sidebar column.  This template has the child navigation element in the main column under the copy of the webpage. 

In This Section