Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank / IFC / MIGA / ICSID, “WBG”) trông cậy vào những người như anh/chị để đảm bảo rằng các dự án của chúng tôi được thực hiện một cách chính trực và mang lại lợi ích cho những người mà những dự án này được thiết kế để giúp đỡ. Nếu anh/chị có quan ngại cụ thể về gian lận hoặc tham nhũng có thể xảy ra liên quan đến dự án Ngân Hàng Thế Giới, nhân viên Ngân Hàng Thế Giới hoặc nhà cung cấp của Ngân Hàng Thế Giới, vui lòng điền vào biểu mẫu ngắn này. Xin cung cấp nhiều thông tin và chi tiết nhất có thể. Hồ sơ này sẽ giúp đơn vị Liêm chính của Ngân Hàng Thế Giới (INT) xem xét đúng khiếu nại của anh/chị. Cảm ơn vì sự cảnh giác từ phía anh/chị.

This page uses the "Full Page" page template. This template spans your content across the entire width of the page and includes additional elements below the content. Pages that use this template will present all elements in a single column.

In This Section

  • Child Page 1

    You can include a description of your Child Page here.

  • Child Page 2

    This page uses the "Page" page template